Bán
Kẹp bướm 41mm Double A (12 chiếc/hộp)
16.900,00 ₫ 16900.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 51mm Deli (12 chiếc/hộp)
55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 41mm Deli (24 chiếc/hộp)
76.000,00 ₫ 76000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 32mm Deli (24 chiếc/hộp)
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 25mm Deli (48 chiếc/hộp)
60.000,00 ₫ 60000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 19mm Deli (40 chiếc/hộp)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 15mm Deli (60 chiếc/hộp)
43.000,00 ₫ 43000.0 VND
Bán
Kẹp bướm 51mm Slecho (60 hộp/thùng)
21.500,00 ₫ 21500.0 VND
Bán
Kẹp bướm 41mm Slecho (108 hộp/thùng)
13.700,00 ₫ 13700.0 VND
Bán
Kẹp bướm 32mm Slecho (12 chiếc/hộp)
9.500,00 ₫ 9500.0 VND
Bán
Kẹp bướm 25mm Slecho (12 chiếc/hộp)
7.500,00 ₫ 7500.0 VND
Bán
Kẹp bướm 19mm Slecho (12 chiếc/hộp)
4.000,00 ₫ 4000.0 VND
Bán
Kẹp bướm 15mm Slecho (12 chiếc/hộp)
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Kẹp bướm đen 41mm Deli (12 chiếc/hộp)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Kẹp bướm đen 32mm Deli (12 chiếc/hộp)
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Kẹp bướm đen 25mm Deli (12 chiếc/hộp)
15.000,00 ₫ 15000.0 VND