TẬP TRUNG VÀO GIÁO DỤC STEAM

GIÁO DỤC HỌC SINH, SINH VIÊN CHO TƯƠNG LAI VỚI đúng đồ dùng STEAM.

Được tài trợ bởi các đối tác
STEM Education supplies - MITYBILT

"VIỆC ỨNG DỤNG NHỮNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC STEAM NÀY LÀM TOẢ SÁNG TÂM HỒN. NHƯNG QUAN TRỌNG HƠN, NÓ LÀ CƠ HỘI CHO TRẺ THỰC HÀNH CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ"
Teacher, Orleans Wood E.S.

 Các giải pháp STEAM cho lớp học của bạn

Quyết định chọn những đồ STEAM nào đặt vào lớp học là quá trình phức tạp. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn công cụ đúng đắn với nguồn lực phù hợp và tư vấn cho bạn lựa chọn các đồ STEAM và công cụ khác cho phòng học của bạn.

Chúng tôi có các sản phẩm và nguyên liệu cần thiết để gắn kết học sinh và mở rộng tình yêu của chúng cho các đồ dùng STEAM.


Robotics
Robotics, electronics & drones
Interactive Displays
Interactive Displays, AR & VR
Collaborative Furniture
Collaborative Furniture & Storage
Makerspace
Makerspace, 3D printers & supplies