Bảng đánh giá cbnv định kỳ - nhận xét của trưởng đơn vị

Điểm mạnh cần phát huy

Điểm yếu cần khắc phục

Định hướng tiếp theo

Đề xuất

Nhận xét của cán bộ quản lý khác, nếu cần (TPNS, LĐCT)